Lausuntoja ja luettavaa


Lausuntoja ja luettavaa

Kela tiedottaa 1.3.2012

Concerta-lääkevalmisteista korvausta myös aikuisille

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoidossa käytettävien Concerta-lääkevalmisteiden korvattavuus laajenee koskemaan myös aikuisia.

1.3.2012 alkaen 25 vuotta täyttäneet voivat saada ADHD:n hoidossa käytettävistä Concerta-lääkevalmisteista peruskorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Lääkkeiden peruskorvaus on 42 % lääkkeen hinnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta (Hila) hyväksyi metyylifenidaattia sisältävät Concerta-lääkevalmisteet korvattaviksi uuden valmisteyhteenvedon mukaisessa käytössä:

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon aikuisilla, joilla nuorena alkaneet oireet jatkuvat vielä aikuisiässä ja joilla hoidosta on todettu selkeää hyötyä, kun hoidon jatkaminen aikuisiässä on tarkoituksenmukaista.

Suomessa on markkinoilla myös muita ADHD:n hoidossa korvattaviksi hyväksyttyjä metyylifenidaattivalmisteita kuin Concerta. Näitä muita metyylifenidaattivalmisteita voidaan edelleen korvata käyttöaiheidensa mukaisesti vain lapsille ja nuorille. Apteekki ei voi antaa näistä valmisteista suorakorvausta 25 vuotta täyttäneille henkilöille, vaan heidän on haettava korvausta erikseen Kelasta. Kela voi korvata ADHD:n hoitoon käytetyt muut metyylifenidaattivalmisteet vain alle 30-vuotiaille.

Kelan lääkehaku-palvelu (www.kela.fi/laakehaku) sisältää ajantasaista tietoa lääkevalmisteiden hinnoista, korvattavuudesta ja vastaavista valmisteista.

AIKUISIÄN AD(H)D DIAGNOSOINTI JA HOITO

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on lapsuudessa alkava kehityksellinen häiriö, jonka ydinoireet ovat yliaktiivisuus ja impulsiivisuus sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat.

Kun aikuinen hakeutuu tutkimuksiin ADHD-epäilyn takia, on hänellä hyvin usein ehtinyt kasaantua jo monenlaisia ongelmia elämänhallinnassa. ADHD voi löytyä myös masennustutkimusten yhteydessä, masennus on oireyhtymän yleisin liitännäissairaus.

Aikuisiän ADHD:n hoitoketju etenee yleisimmin niin, että potilas hakeutuu joko omalle terveysasemalle tai työ/kouluterveydenhuoltoon. Koska perusterveydenhuollossa ei pystytä toteuttamaan diagnosoinnin vaatimaa perusteellista neuropsykiatrista tutkimusta, lähettää perusterveydenhuollon lääkäri potilaan jatkotutkimuksiin. Tutkimukset toteutetaan kotikunnan erikoissairaanhoidossa joko neurologin, psykiatrin tai neuropsykiatrin toimesta.

Useiden keskussairaaloiden yhteyteen on perustettu joko neuropsykiatrinen poliklinikka tai neuropsykiatrinen työryhmä. Näiden erikoissairaanhoidon yksiköiden pääasiallinen tehtävä on tutkia ja hoitaa erilaisia aikuisiän neurologisia häiriöitä, joista yleisin on ADHD.

Diagnosointivaiheessa selvitetään neuropsykiatrisilla tutkimuksilla syyt potilaan käyttäytymiseen ja suljetaan pois muut samankaltaisia oireita aiheuttavat sairaudet.  Koska aikuisiän ADHD:n hoidolla ei toistaiseksi ole hoitoa ohjaavaa yhtenäistä suositusta, perusterveydenhuollon lääkärin rooli on hoitoonohjauksessa keskeinen. Hoitoon hakeutuvalle potilaalle jatkotutkimuksiin pääseminen on äärimmäisen tärkeää oikean diagnoosin saamiseksi. Oikea diagnoosi ja hoito edesauttaa ADHD-oireisen aikuisen työkyvyn ylläpitämistä/palautumista, auttaa elämänhallinnan säilyttämisessä, vähentää liitännäissairauksien esiintymistä ja parantaa huomattavasti elämänlaatua.

Käytäntö ADHD-oireisten aikuisten hoitoonohjauksessa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon on hyvin kirjava ja joissain tapauksissa on ADHD-oireinen aikuinen joutunut hakeutumaan diagnoosin saamiseksi yksityislääkärille. 

Olemmekin hyvin huolestuneita perusterveydenhuollossa esiintyvistä ongelmista ADHD-aikuisten tutkimuksissa ja hoitoonohjauksessa. Koska ADHD-oireista kärsivällä potilaalla on kuitenkin oikeus julkisen sektorin erikoissairaanhoidossa toteutettaviin tutkimuksiin, toivomme että tiedon lisääntyessä myös ongelmat perusterveydenhuollossa vähenevät.

Annamme tarvittaessa mielellämme lisätietoa ADHD-oireyhtymästä.

  

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n puolesta

 

Minna Lindeqvist

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n puheenjohtaja

p. 040 703 6932

 

Päivi Tasala

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n

potilasetutoimikunnan puheenjohtaja

p. 045 346 0060

Luovutimme kannanottomme tiistaina 4.10.2011 Kansaneläkelaitoksen Pääjohtaja Liisa Hyssälälle, Terveysosaston johtaja Elise Kivimäelle sekä Terveysosaston johtavalle lääkärille Pekka Koivistolle.

Arvoisat adressin vastaanottajat

ADHD-oireyhtymää sairastavat kärsivät useista elämää hankaloittavista oireista, joista aikuisilla yleisimpinä ovat ongelmat tarkkaavaisuudessa ja keskittymiskyvyssä sekä impulsiivisuus. Oireita esiintyy kaikilla elämän osa-alueilla ja hoitamattomina ne vaikeuttavat huomattavasti elämänhallinnan säilyttämistä. Hoitamaton ADHD lisää myös riskiä erilaisten riippuvuuksien syntymiseen. Suuri osa aikuisista hyötyy oireyhtymän hoitoon käytettävistä lääkkeistä, useissa tapauksissa lääkityksen merkitys on jopa niin huomattava, että se mahdollistaa normaalin työssäkäynnin ja perhe-elämän.

Kansaneläkelaitos päätti tammikuussa 2011 rajoittaa ADHD:n lääkityksessä käytettävien metyylifenidaattivalmisteiden peruskorvattavuutta. Päätöksen mukaan yli 25-vuotiaille ADHD-oireyhtymää sairastaville aikuisille peruskorvattavuutta ei enää myönnetä ja ostosta aiheutuvat kulut eivät kerrytä lääkkeiden vuosittaista maksukattoa.

Peruskorvattavuuden menettäminen on aiheuttanut lääkettä käyttävien ADHD-aikuisten elämään kohtuuttomia vaikeuksia. Päätöksen seurauksena kohonneiden lääkekustannusten takia on osa yli 25-vuotiaista lääkkeen käyttäjistä joutunut säännöstelemään lääkitystään ja osa lopettamaan lääkkeen käytön kokonaan. Korkean hinnan vuoksi lääkkeen käyttämättä jättäminen on lisännyt ADHD-aikuisten vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä, sosiaalisissa suhteissa ja aiheuttanut osassa tapauksista jopa työkyvyn menettämisen.

Yhdessä ADHD-aikuisten puolesta –adressin allekirjoittaneiden kanssa haluamme tuoda esille suuren huolestuneisuutemme ADHD-oireyhtymää sairastavien aikuisten puolesta. Peruskorvattavuuden rajoittaminen asettaa ADHD-aikuiset ikään perustuvaan epätasa-arvoiseen asemaan, vaikeuttaa huomattavasti oireista kärsivien elämänhallintaa sekä loukkaa lääkettä käyttäneiden luottamuksen suojaa. Peruskorvattavuuden poistamiselle ei tiedossamme ole mitään lääketieteellistä perustetta.

Toivomme, että ottaisitte päätöksen uudelleen käsittelyyn ja palauttaisitte metyylifenidaattilääkkeiden peruskorvattavuuden.


ADHD-aikuisten puolesta

Helsingissä 4.10.2011

Minna Lindeqvist
Suomen ADHD-Aikuiset ry:n puheenjohtaja

Päivi Tasala
Suomen ADHD-Aikuiset ry:n potilasetutoimikunnan puheenjohtaja